Ohutuskaart

AUSTATUD NAABRID!
 
Tartu Terminal AS (aadress Kärkna küla, Tartu vald, 60513, Tartu maakond) soovib Teid teavitada oma tegevusega seotud võimalikest ohtudest ning tegevusjuhistest kui olete sattunud meie ettevõttest tuleneva hädaolukorra ohualasse.

Tartu Terminal AS on A-kategooria suurõnnetusohuga ettevõte ja me kinnitame, et oleme esitanud kõik „Kemikaaliseaduse“ alusel nõutavad dokumendid ning omame tegevusluba antud alal. Meie ettevõtte ohtlikkus seisneb suurtes kogustes vedelkütuste (bensiin ja diislikütus) ladustamises.
 
Oleme andnud endast parima, et viia ettevõtte riskid miinimumi, kuid siiski on teoreetiliselt võimalik, et juhtuvad järgmised õnnetused:
1) Vedelkütuse avariiline väljavool;
2) Tulekahju;
3) Keeva vedeliku paisuva aurupilve plahvatus (BLEVE) bensiinitsisterni sattumisel tulle.

Lisaks käitlusega kaasnevatele  põhjustele võivad teatud tingimustel õnnetuse vallandada ka loodusnähtused, kuritahtlik tegevus või suurõnnetus raudteel.
Hädaolukorra tagajärjed sõltuvad hädaolukorra konkreetsest väljundist (plahvatus, tulekahju, reostus jne), mis on omakorda seotud produktide (bensiin või diislikütus) omadustega.
 
Oht tervisele: Mõlema produkti aurud ärritavad silmi ja hingamisteid. Pikaajaline või korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust ja ärritust, peavalu, iiveldust ja teisi üldmürgistuse nähte.
Tule- ja plahvatusoht: Mõlemad produktid kujutavad endast tule- ja plahvatusohtu. Produktide aurud on võimelised moodustama tule- ja plahvatusohtlikke segusid.
Oht keskkonnale: Mõlemad produktid on ohtlikud keskkonnale ja veeorganismidele.
 
Ettevõtte riskianalüüsi alusel on halvima sündmuse tekke võimalus ebatõenäoline, kuid realiseerumise korral võib mõju ulatuda 391 meetri kaugusele (vt. joonis nr. 1).
Seetõttu otsustas ettevõtte juhtkond võtta kasutusele ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks häiresireeni.
 
HÄIRESIGNAALIDE TÄHENDUSED
 
ÜLDHÄIRESIGNAAL60 sekundi jooksul tõusev ja langev heli, mida korratakse vähemalt kolm korda 30 sekundilise pausi järel.
Tähendus: AS Tartu Terminaalis on ohuolukord.


OHU LÕPPÜhtlane heli pikkusega 60 sekundit. Signaali edastatakse üks kord.
Tähendus: ohuolukord on lõppenud.

 
TESTÜhtlane pidev heli pikkusega 7 sekundit.
Tähendus: toimub hoiatussüsteemi korraline kontroll, mis kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.
Sireeni kontroll toimub iga kvartali esimesel esmaspäeval kella 11 ja 12 vahel.KÄITUMISJUHISED ÜLDHÄIRESIGNAALI KUULMISEL:
1. Väljas viibides liigu ohualast kaugemale ja tee seda risti tuule suunaga;
2. Varju kinniste uste ja akendega ruumi, et kaitsta end mürgise suitsu eest;
3. Sulge korralikult kõik uksed ja aknad, samuti ventilatsioon ja tuulutusavad;
4. Autos olles sulge aknad ja uksed, lülita välja auto ventilatsioon;
5. Teavita tekkinud ohuolukorrast lähedal asuvaid inimesi;
6. Võimalusel abista hätta sattunud inimesi;
7. Järgida õnnetuse korral kõiki päästeasutuse antavaid juhised;
8. Jälgida massiteabevahendeid;
9. Häirekeskuse lühinumbrile 112 helista vaid tõsise vajaduse korral, et mitte takistada tegelike abivajajate hädaabikõnesid.

 
Ettevõtte töötajaskond on koolitatud käituma ohu korral vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile (HOLP). AS Tartu Terminal teeb aktiivselt koostööd Päästeametiga, tagamaks suurõnnetuse korral vajalik tegutsemine vähendamaks suurõnnetuse tagajärgi. Infoleht uuendatakse ja jagatakse iga kolme aasta tagant või vastavalt vajadusele sagedamini. Infoleht on kättesaadav ka meie kodulehel.
 
TUTVU ETTEVÕTTE LÄHIÜMBRUSE JOONISEGA NING VAATA, KAS VIIBID VÕIMALIKUS OHUALAS
 
Ohualasse jäävate hoonete ja kinnistute loetelu:
1 Otsapõllu
2 Vahe-Pihlaka
3 Väike-Pihlaka
4 Ojaperve
5 Tamme
6 Kase
7 Klaose
8 Reinu
9 Annuse
10 Värsi
11 Siimu
12 Väike-Siimu
13 Tiigi
14 Jõesaare
15 Kakskärkna
16 Kolmkrkna
17 Võibki
18 Torni
19 AS Ikodor
20 Kütte
21 AS Tref
22 OÜ Flexoil
 
TÄIENDAVAT INFOT TARTU TERMINALI VIIMASTE JÄRELEVALVETOIMINGUTE KOHTA SAAB JÄRGMISTEL KONTAKTIDEL
 
Voldiku Koostajad:
AS Tartu Terminal
Joonis nr. 1: Raudtee estakaadil toimunud BLEVE puhul tekkiva ohuala tinglik ulatus (soojuskiirguse mõju). Mõõtkava 1:3691. Keskpunkti koordinaadid:
X: 6483171,7; Y:654965,6


 
Hinnad teenindusjaamades
 • 95
  1.349
 • 98
  1.399
 • D
  1.199
 • Deri
  0.999
 • LPG
  0.599